Целеви съюзи (Conjunctions Of Purpose)

Английски целеви съюзи.Целевите съюзи са вид английски съюзи, които въвеждат информация чрез подчинено изречение, което указва цел или обяснява поради защо се извършва нещо.

Примери за целеви съюзи:
in order to,so that - така че,that – за да,lest – за да не,in order that – за това, че,for fear that — така, че ... неso that — така, чеin order that — за това, че
Примери с приложения на целевите съюзи.We eat so that we may live. - Ние се храним, така че можем да живеем.I will go with him lest he gets lost. - Аз ще тръгна с него, за да не се загуби.You must work harder in order to get a promotion. - Ти трябва да работиш по-здраво, за да получиш повишение.I planted two pine trees in the garden so that we had some shade in summer. - Аз посадих две борчета в градината, така че да имаме малко сянка през лятото.Children should play games in order that their health may improve. - Децата трябва да играят игри, за да може тяхното здраве да се подобри.He held my hand, lest I should fall. - Той ме държеше за ръката, за да не падна.He wrote down the number lest he should forget it. - Той си записа номера, за да не го забрави.In order that an inflammable gas may burn in air it must first be raised to the ignition temperature. - За да може горят газ да гори във въздуха, то преди това трябва да се загрее до температурата на възпламеняване.