Структура на отрицателно изречение (Negative Sentence)

Отрицание.Отрицанието е модификация на едно твърдение, променяща неговия смисъл в противоположен ("Аз искам вода." - "Аз не искам вода."). В английски език има определена структура за образуване на отрицателно изречение, като в случая ще изложим опростената формула.

Отрицателно изречение (Negative Sentence).Английското отрицателно изречение има следната структура:1. Подлог2. Намало на сказуемото3. Цастицата "not"4. Окончание за сказуемото5. Именна част на сказуемото.Ето примери:I am not sleeping — Аз не спя.The flight will not be delayed — Полетът няма да бъде задържан.We have not seen you in a while — Ние не сме Ви виждали от известно време. или Отдавна не сме Ви виждали.
Форма на глагола.Както е във въпросителното изречение, глаголите в Present Simple, Past Simple и при отрицателно изречение се привеждат във вида: "do/does/did + базовата форма".He needs help. - Той се нуждае от помощ.He does need help. — He does not need help. - Той не се нуждае от помощ.I like spiders. - Аз харесвам паяци.I do like spiders. — I do not like spiders - Аз не харесвам паяци.The horse looked tired. - Конят изглежда уморен.The horse did look tired. — The horse did not look tired. - Конят не изглежда уморен.
Отрицателни фрази (Negative Clause).Освен конструкциите с частицата "not", отрицание може да бъде израцено и по друг начин, с помощта на отрицателна фраза (Negative Clause), в която се съдържат едно или няколко отрицателни думи (Negative Words). Такива са:never (никога)nobody (никой)nothing (нищо)nowhere (никъде)none (никой)
Изречение с отрицателна фраза.Трябва да се има предвид, че изречението с отрицателна фраза е различно от стандартното отрицание с частицата "not", и следва формата на разказно изречение.There was nowhere to hide — Там нямаше къде да се скриеш.He never drinks alone — Той никога не пие сам.Nobody wanted to take action — Никой не искаше да предприема действиея.

Трябва да се отбележи, че според правилата за английска граматика, стандартното отрицателно изречение (Negative Sentence) е несъвместимо с използването на отрицателни фрази и думи в английски език. Например, не можем да кажем  "I do not know nothing" - Аз не знам нищо." понеже това се нарича двойно отрицание, нещо като "Никога не казвай никога."