Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees Of Comparison)

I. Видове степени на сравнение на прилагателни (Degrees of comparison).Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение:- положителна- сравнителна и- превъзходна.Положителната степен на сравнение на прилагателните нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.
Положителната степен (The Positive Degree)обозначава качество на предмета, извън сравняването с какъвто и да е друг предмет, притежаващ същото качество.
Сравнителната степен (The Comparative Degree)указва наличието на по-голяма степен на качество у един предмет в сравнение с друг предмет, притежаващ същото качество. При сравнението често се използва съюза than.
Превъзходната степен (The Superlative Degree)указва в английски език най-голямата степен на качество в даден предмет сред всички други еднородни предмети, притежаващи същото качество.
Сравнителна степен се образува или- Аналитично (сложни форми), с помоща на допълнителна дума - more (по-) и most (най-) или- Синтетично (прости форми), като се изменя самото прилагателно с помоща на суфиксите –er  и –estАналитичната форма за сравнителна степен може да се образува с всяко прилагателно, докато синтетичната форма може да се образува с едни прилагателни, а с други - не може.
Образуване на степените за сравнение между прилагателните в английски език.Едносложните и двусложните прилагателни, завършващи на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен (Degrees of comparison) с помощта на суфикса -er. А превъзходната степен се образува съответно със суфикса -est. Суфиксите се прибавят към прилагателното в положителна степен.dark тъмен - darker - (the) darkestsimple прост - simpler - (the) simplestclever умен - cleverer - (the) cleverestyellow желт - yellower - (the) yellowest
This highway is wider than that highway.That is the highest building in the city.
Едносложни прилагателни.Преобладаващото болшинство от едносложните прилагателни в английски език  образуват  степени на сравнение (Degrees of comparison) с помощта на прости, синтетични форми. Сравнителната степен се образува с помощта на суфикса -er, а превъзходната степен е с помощта на суфикса - est. При това следва да се спазват някои правила: В едносложните прилагателни в английски език, завършващи на една съгласна, стояща пред кратка гласна, за запазване краткостта на четене на тази гласна, съгласната пред суфикса -er или -est се удвоява.big голям - bigger - (the) biggesthot горещ - hotter - (the) hottestthin - thinner  -  thinnest — тънък …
В случаите, когато имаме крайна гласна «e» (нямо «е»), то тя се изпуска пред суфиксите -er и -est:white - whiter - whitest — бял, по-бял, най-бял                         
Но и тук не всичко е еднозначно. При някои прилагателни еднакво се използват както синтетични, така и аналитични форми, като например:true - truer; more true - truest; most true — истинен, верен, по-верен, най-веренhot - hotter; more hot - hottest; most hot — горещ, по-горещ, най-горещДруга част от едносложните прилагателни, в преобладаващата част от случаите, се срещат в аналитични форми:right - righter (рядко); more right - most right — правилен, по-правилен, най-правиленwrong - more wrong - most wrong — неправилен (грешен), по-неправилен, най-неправиленreal - more real  - realest  (рядко); most real — истински, по-истински, най-истински
В прилагателните завършващи на -y, стоящо след съгласна, пред суфиксите -er, -est, -y се променя на i.busy зает - busier - (the) busiest — зает, по-зает, най-заетhappy щастлив -happier -(the) happiest — щастлив …Но ако пред «y» има гласна, то в тези случаи «y4 остава без промяна - «y»:grey - greyer - greyest — сив, по-сив, най-сив
Пред суфиксите -ег, -est буквосъчетанието „ng“ се чете като [ng];strong силен -stronger ['stronge](the) strongest ['strongist]
Буквосъчетанията -ег, -re пред суфиксите -ег, -est се четат като [er]:clever ['kleve] - cleverer ['klevere] - cleverest ['kleverist]
Използване на члена «the»:Пред прилагателните в превъзходна степен се поставя определителен член «the», тъй като то обикновено е определение към стоящото след него съществително, като така му придава качества на изключителност. Членът се запазва и в тези случаи, когато съществителното не е споменато, а само се подразбира: dark - darker - (the) darkest — тъмен, по-тъмен, най-тъмниятnice - nicer - (the) nicest — мил, по-мил, най-милиятlarge - larger - (the) largest  — голям, по-голям, най-големият
This is the shortest way to the station. — Това е най-краткия път към гарата.There are 10 boys in our class. Ivan is the tallest. — В нашия клас има 10 момчета. Иван е най-високият.
Сравнителни степени от различни основи.В английски език няколко прилагателни образуват сравнителни степени (Degrees of comparison) от различни основи. Те трябва да се запомнят.good - better - (the) bestbad - worse - (the) worstlittle -less -(the) least Следните прилагателни имат две различни по значение форми за сравнителна и превъзходна степен:far - далечен1. farther - по-отдалечен, по-далечен (на растояние)1.(the) farthest - най-отдалечен
2. further - понататъшен, последващ (по ред), добавъчендальнейший, последующий (по порядку), добавочный 2. (the) furthest - най-отдалечен, най-далечен
near - близъкnearer - по-близък    1. (the) nearest - най-близък, най-близкият (по растояние)2. (the) next - бъдещ, следващ (по ред)
old - стар1. older - по-стар1. (the) oldest - най-стар2. elder - старши2. (the) eldest - най-старши
late - късен1. later - по-късен (по време)1. (the) latest - най-късен, последен2. latter - по-късен (по-следващ) - (по време)2. (the) last - най-последен (по ред), минал
She is older than my sister.My elder brother graduated from Sofia University.The nearest house is the library.The next lesson is English.
Забележка: В английски език съюзът Than никога не се употребява с прилагателното elderНе is the elder of the two brothers.
Но:She looked older than her friend.
Усилване на сравнението.За усилване сравнението в английски език, пред прилагателните в сравнителна степен се използват наречията far, still, much. На български език такива наречия се превеждат като твърде, значително, доста:much better - доста (значително) по-добреmuch more - твърде (значително) повечеmuch worse - доста (значително) по-лошо The weather is much better today.

В английски език съчетанието the... the с прилагателно в сравнителна степен се превежда на български език със съюза колкото ... толкова в съчетание с прилагателното в сравнителна степен:The sooner the better.