Подчинителни съюзи (Subordinating Conjunctions)

Роля на подчинителните съюзи в английското изречение.Ролята на подчинителните съюзи в английското изречение е да присъединят подчинено изречение към главното, като по този начин указват за неравенството на свързваните части - една част от изречението е подчинена на друга по своя смисъл. По този начин се свързват или добавят подлог, сказуемо, допълнение и обстоятелство (за време, причина, цел, условие, начин на действие, сравнение).He said that weather was splendid. - Той каза, че времето беше отлично.
I told him that he should consult a doctor. - Аз му казах, че трябва да се посъветва с лекар.Подчинителните съюзи влизат в състава на подчиненото изречение с някои малки изключения, при които влизат в състава и на главното и на подчиненото изречение. Например, първата част "not so" на съюза "not so ... as" влиза в състава на главното изречение, а втората част "as" - в състава на подчиненото изречение.The text was not so difficult as I expected. - Текстът не беше толкова труден, колкото очаквах.
Кои са най-разпространените подчинителни съюзи?Естествено, най разпространения подчинителен съюз е "that" - "че", който често в разговорната реч се пропуска, ако това не влияе на смисъла на изречението:He said (that) he had found a new job. - Той каза, че си е намерил нова работа.Други често използвани подчинителни съюзи в английски език.after - след като,I watched TV after I finished my homework. - Аз гледах телевизия, след като приключих с домашната работа.as - като, тъй като, в това време,He did exactly as she told him. - Той постъпи точно, както тя му каза.as … as - също ... както и,I get up as early as you do. - Аз ставам също толкова рано, колкото и Вие.as if (as though) - тъй като,as long as - докато,as soon as - веднага щом,As soon as the sun rose, we started on an excursion. - Щом се появи слънцето, ние тръгнахме на екскурзия.на экскурсию.because - защото, тъй като,I liked this film because it was funny. - Аз харесах този филм, защото беше смешен.before - преди, преди да,Shut all the windows before you go. - Затвори всички прозорци, преди да тръгнеш.for - поради,if – ако,in order that - поради това, че,   since - от този момент, доколкото,We have been friends since we went to school. - Ние сме приятели, откакто тръгнахме на училище.so that - така, че,than - отколкото,though - макар, че,till/until - докато,I shall wait until he comes home. - Аз ще почакам, докато той дойде в къщи.unless - освен ако,Unless you start at once, you will be late. - Освен ако не тръгнете веднага, вие ще закъснеете.when когато,whether - дали,while - докато.


Това е основната информация по отношение на подчинителните съюзи (Subordinating Conjunctions) и тяхното използване в английски език, заедно с подходящи примери.