Особени случаи на образуване на наречия в английски език

Различаване на наречията в английски език.На някои наречия в английски език трябва да се обърне по специално внимание, тъй като те имат две форми. Едната - съвпадаща със съответното прилагателно и друга, със суфикса -ly, която често се отличава по значение от изходната дума. Например:

Прилагателно: (adjective)bad — лошclose — близъкhard — твърд, труденhigh — високlarge — голямlate — късенnear — близъкshort — кратък Например:He is a hard worker. - Той е усърден работник.
Наречие без -lybad — лошоclose — близкоhard — твърдо, трудноhigh — високоlarge — голямоlate — късноnear — близкоshort — кратко, рязкоНапример:He  works hard. - Той работи усърдно.
Наречие с -lybadly — лошо, много, силноclosely — щателноhardly — едва (ли); едва-едваhighly — много, достаlargely — в значителна степенlately — в последно времеnearly — почтиshortly — по-скоро, незадългоНапример:I could hardly understand him. - Едва смогвах да го разбера.
Наречия, които съвпадат по форма с прилагателните, се срещат доста често:Прилагателно: (adjective)well  —  хубавfast  —  бърз, здравlong  —  дълъгlittle —  малъкmuch —  многоdaily —  ежедневенНаречие:well — добреfast — бързо, здравоlong — дълго, далечlittle — малкоmuch — многоdaily — ежедневно
Такива наречия могат да се различат от прилагателните по ролята, която изпълняват в изречението:-    прилагателното характеризира съществителното,-   наречието характеризира глагола (понякога прилагателно или друго наречие) с цел да се уточни как протича (е протичало) действието.Прилагателно: (adjective)It is early spring. – Сега е ранна пролет.He stayed a long time with us. - Той остана дълго време у нас.He rode at a fast gallop. - Той караше в бърз галоп.He drew a straight line. - Той начерта права линия.Наречие:Spring  came early this year. –  Пролетта дойде рано тази година.He stayed long with us. — Той остана за дълго у нас.He speaks very fast. - Той говори много бързо.
Go straight down the street, then turn to the left. - Вървете направо по улицата, след това завийте наляво.