Модални глаголи (Modal Verbs)

Кои глаголи са модални?
Модални се наричат тези глаголи, които изразяват не действие или състояние (т.е. не се използват самостоятелно), а отношение на говорещия към тях. Те отразяват степента на неговата модалност - възможност, необходимост, вероятност, желателност на действието, обозначено с инфинитив на смисловия глагол, като с него те образуват съставно модално сказуемо (compound modal predicate).I can play volleyball. - Аз мога да играя волейбол.

Основни модални глаголи.Кои са основните модални глаголи в английски език, които се използват най.често в ежедневната реч. Ето главните от тях (първите три са най-често използвани, имат най-общо значение и понякога могат да заменят останалите модални глаголи):Can / CouldMay / MightMustOught to,Used to,Need.
Често в качеството на модален глагол (непълноценен) се използват и глаголите:Shall,Will,Should,Would,Dare,а също иto be,to have / have got to.
A force can act through contact or from a distance. - Една сила може да действа чрез съприкосновение или от разстояние.You must let me have time to consider your proposal. - Вие трябва да ми дадете време, за да обмисля Вашето предложение.
Общи черти на модалните глаголи.Всички модални черти имат свойствени следните общи черти:
1. След тях инфинитива се използва без частицата "to", т.е. образува се т.н. "гол инфинитив" (bare infinitive). Изключение от това правило са:ought toused tohave (got) tobe to.Примери:I must go. - Аз трябва да тръгвам.I can swim. - Аз мога да плувам.You may come in. - Вие може да влезете.We must do it quickly. Ние трябва да направим това бързо.
2. Имат ограничени на брой времеви форми."Can" има форми за сегашно и минало време (could);"May" - също има минало време (might);"Must" се използва само в сегашно време.Тези глаголи не образуват форми за бъдеще време. Вместо това се използват техни еквиваленти. Останалите модални глаголи имат само една форма.
3. В 3-то лице, единствено число не се добавя окончание "-s".
4. Тези глаголи образуват самостоятелно отрицание.Отрицателната форма се образува с поставянето след модалния глагол на отрицателната частица "not". Често, особено в устната реч, те образуват съкратена форма.May not  -   Mayn’tMust not  -   Mustn’tShould not  -   Shouldn’tWill not   -  Won’tShall not   -  Shan’tCan not   -  Can’tI can't swim. - Аз не мога да плувам.You mustn't miss classes. - Ти не трябва да отсъстваш от клас.
5. Въпросително изречение образуват без спомагателния глагол "to do", като при това модалния глагол се изнася в началото на изречението.Shall I help you? - Мога ли да Ви помогна?Could you give me his address? - Може ли да ми дадете неговия адрес?May I come in?  - Мога ли да вляза?
6. Модалните глаголи нямат нелични форми (герундий, инфинитив, причастие).
7. Не образуват сложни глаголни форми (Continuous, Perfect, Perfect-Continuous).
Това е основната информация за мoдалните глаголи (Modal Verbs in English), тяхното значение и използване в английски език, придружена от редица показателни примери.