Лице на английския глагол (Grammatical Person In English)

Категорията лице в английски език.Във формите на английския глагол категорията "лице" е застъпена много слабо. Като по правило тя се установява по съотнесеността на глагола-сказуемо към подлога или личните местоимения. Освен това, говорейки за съгласуване на глагола-сказуемо по лице с подлога в изречението, трябва да се има предвид, че в английски език формите за лице са се съхранили само в немного случаи, а в повечето случаи на различни лица съответства една и също форма на глагола. Например:
I see - аз виждам,you see - ти виждаш,we see - ние виждаме и т.н.

Лица на английския глагол.Личните форми на глагола се употребяват в шест лица, по три за единствено число и три за множествено число. При това има тенденция формата за 2 лице единствено число да излиза от употреба в литературната проза и битовата реч и вместо нея да се използва формата за 2-ри лице множествено число. Затова в английското изречение лицето на глагола се определя според подлога, което в 1-во и 2-ро лице се изразява с лично местоимение, а в 3-то лице - както с местоимение, така и със съществително.
Личните местоимения указват лицето в английски език.Личните местоимения, използвани като подлог в изречението, никога не се пропускат, тъй като тяхното отсъствие не позволява да се определи лицето и числото на глагола-сказуемо. Категорията за лице се е съхранила само в някои случаи.
Глаголът "to be" е най-запазен по лице.Например, глаголът "to be" има отделни форми за 1-во и 3-ро лице единствено числоI am,he/she/it is,които са различни от формите за множествено число we/you/they are.В минало време глаголът "to be" има отделни форми за единствено и множествено число:I (he) was,we (you, they) were.
Трето лице, единствено число за останалите глаголи.В сегашно време глаголът "to have" има отделна форма за 3-то лице единствено число - Не (she, it) has. В сегашно време всички глаголи, освен модалните, са запазили окончанието "-s/-es", което е признак за 3-то лице единствено число - Не (she, it) writes.
Единствено число (Singular):Първо лице - first person (1st person).Подлогът говори за себе си.Местоимение - I/meI amI wasI goI haveI speakI play golf. - Аз играя голф.I was in Italy two years ago. - Аз бях в Италия преди две години.I read the newspaper. - Аз чета вестника.I see great things in baseball. - Аз виждам страхотни неща в баскетбола.Второ лице - second person (2nd person).Подлогът говори на слушателя.Местоимение - youYou areYou wasYou goYou haveYou speak.What do you do after supper? - Какво ще правиш след вечеря?Трето лице - third person (3rd person).Подлогът говори за всички останали хора или неща.Местоимения - he/him, she/her, itHe/She/It isHe/She/It wasHe/She/It goesHe / She / It hasHe/She/It speaks.He plays basketball. - Той играе баскетбол.He has many medals. - Той има много медали.Не left the house, took a taxi and drove to the station. (Едно лично местоимение или съществително може да служи едновременно за подлог на няколко глагола).She sees more hospices and sink estates than most people.She teaches English. - Тя преподава английски.She does work well. - Тя добре работи.She has two cars. - Тя има две коли.
Множествено число (Plural):Първо лице - first person (1st person).Местоимения - we/usWe areWe wereWe goWe haveWe speak.We are Australian. - Ние сме австралийци.Второ лице - second person (2nd person).Местоимение - YouYou areYou wereYou goYou haveYou speak.Трето лице - third person (3rd person).Местоимение - theyThey areThey wereThey goThey haveThey speak.Why Tim and his friends came here? - They wanted to borrow my car.They were in England two years ago. - Те бяха в Англия преди две години.What will they do tonight? - They will go to the cinema.They say that they want to visit her. - Те казват, че искат да я посетят.Модални глаголи (без окончание "-s/-es" в трето лице, единствено число):He can swim faster. - Той може да плува по-бързо.
Още за английските форми за лице (Person in English).Глаголът "to be" има доста различаващи се едни от други форми. Това се дължи на исторически причини, когато в древноанглийския език тези форми са принадлежели към три различни глагола, които постепенно са се слели в един:sind,beon,wesan

Във всички останали случаи, освен "to be", категорията лице на английския глагол (Grammatical Person in English) може да се определи само по контекста, например от местоимението (поради което то не бива да се пропуска). Личните местоимения (Personal pronouns) са наречени така, защото благодарение на тях граматическата категория за лице (Person) става приложима в английски език.