Встъпителни фонетични упражнения по английски език - 1

Фонетично упражнение 1.Букви:Гласни:Ee, Ii, YyСъгласни:Bb, Dd, Ff, Ll, Mm, Nn, Pp, Ss, Tt, Vv, Ww, Zz
ЗвуциГласни:[i:], [i], [e]Двугласни (дифтонги):[ai]Съгласни:[p], [b], [t], [d], [s], [z], [f], [v], [w], [m], [n], [l]
Фонетични упражнения по звуци.Упражнения за звука [i:][p: — b:], [t: — d:], [s: — z:], [f: — v: — w:], [m: — n: — l:][pi:t], [bi:t], [si:t], [zi:l], [fi:t], [wi:t], [mi:t], [ni:d], [li:d]
Упражнения за звука [i][it], [iz], [if], [in], [il], [bid — bit], [pit — til], [fit — fil], [liv — lip], [win — wit]
Упражнения за звука [e][pen], [bel], [ted], [def], [set], [zed], [fel], [vet], [wet], [men], [net], [led][ben — bed], [ten — ted], [tel — let], [men — met], [zed — set]
Упражнения за звука [ai][pai], [bai], [tai], [dai], [sai], [wai], [mai], [lai][pain — bait], [dain — taip], [sain — saiz], [faiv — fait], [wain — wait], [main — mait], [lain — laim]
Упражнения за звуците [i: — i][si:] see — [sit] sit[bi:] be — [it] it[fi:t] feet — [fit] fit[mi:] me — [in] in[di:d] deed — [did] did[fi:l] feel — [il] ill[wi:] we — [win] win[mi:t] — [liv] live
Упражнения за звуците [i — e][pin] pin — [pen] pen[tin] tin — [ten] ten[sit] sit — [set] set[fil] fill — [fel] fell[lit] — [let] let[til] till — [tel] tell[bid] bid — [bed] bed
Упражнения за звука [ai][tai] tie — [taim] time[lai[ lie — [laif] life[mai] my — [nain] nine[pai] pie — [bai] by[dai] die — [faiv] five[ai] I — [smail] smile
Прочетете и напишете в транскрипция:be. feel,  we, me, see, meet, deed, feet, needit, is, in, ill, sit, fill, live, win, till, millbed, pen, ten, tell, set, lettie, lie, my, pie, die, life, time, five, nine, smile
Напишете следните думи в правопис:[wi:], [fi:l}, [ni:d], [di:d], [it], [in], [iz], [sit], [liv], [win], [pen], [bed], [ten], [let], [tel], [tai], [lai], [mai], [pai], [laif], [nain], [smail]
Изговорете посредователно звуците в следните думи и ги изпишете в транскрибция:time, tie, life, ten, five, pie, live, smile, need, we, see, nine, me, my
Научете изписването, изговарянето и значението на следните думи:I - азwe - ниеme - пен, на менmy - мойit - той, тя, тоlife - животtime - времеpen - писалкаpie - закускаtie - вратовръзкаbe - бъдаmeet - срещамsee - виждамfeel - чувствамtell - разказвамlet - разрешавам, позволявамsit - седяlive - живеяwin - побеждавамsmile - усмихвам се, усмивкаlie - лъжаfive - петnine - деветten - десетin - в