Асимилация на английските звуци (Assimilation Of English Sounds)

Какво е асимилация?Аssimilation [əˌsɪmɪ'leɪʃ(ə)n] е оприличаване, наподобяване, поглъщане, сливане, асимилация на различни говорни звуци помежду им, т.е. влиянието на артикулацията на един звук върху произнасянето на друг, съседен звук и взаимното им уподобяване един на друг.

Асимилация на английските звуци.Много често срещано явление в английски език е асимилацията (Аssimilation) на различни английски звуци. В говорната реч звуците си влияят един на друг по такъв начин, че съседните звуци могат да приемат черти на съседния звук, което е процес на качествено оприличаване или наподобяване помежду им.
Видове асимилации.В зависимост от положението в думата, някои звуци значително променят своето произношение. асимилацията съществува за това, за да е по удобно да се произнасят звуци при свързването на звуци и в средата на думите. В зависимост от това къде и как става това взаимно повлияване на звуците, могат да се различат различни видове асимилации:- Прогресивна (progressive);- Регресивна (regressive);- Взаимна (reciprocal).
Прогресивна асимилация (Progressive Assimilation).При прогресивната асимилация, предходния звук (първия) влияе на следващия (втория). Например, в съчетанието на глуха съгласна със звучна, последната се приглушава под въздействието на предходния звук: [pj] – piano,[kl] – clear,[sw] – sweet.
Регресивна асимилация (Regressive Assimilation).При регресивната асимилация, последващия звук (втория) влияе на предходния (първия). Например, алвиолните звуци пред междузъбните звуци сами стават междузъбни: [tЕ],[nе].
Взаимна асимилация (Reciprocal Assimilation).При взаимната (реципрочна) асимилация и двата звука си влияят един на друг. Например, - в съчетанието [tw] съгласния [t] става окръглен (устните се окръглят), а сонанта [w] се произнася с приглушено начало;- в съчетанието [tr] алвиолния звук [t] придобива по-голяма звучност, докато сонанта [r] става частично приглушен.

Асимилацията на английските звуци (Assimilation of English sounds) често става причина за това, че много хора, изучаващи английски език, трудно разбират говорната английска реч, тъй като някои звуци в говорния език се поглъщат (асимилират). Това налага писмено изучаване на езика да се съчетава с интензивна говорна практика, за да се преодолее това затруднение.