Английски числа - правила за писане (English Numbers - Rules For Writing)

В английски език има различни начини за писане на числа, като някои от тях включват изписването с цифри, други - с думи. Доста хора трудно се оправят с дълги числа, които иначе е възможно да се запишат и с две думи.

Освен това, има ситуации, когато не бива да се използват цифри в изписването на числа. Освен това, има различни асоциации по правопис, които имат различни изисквания и препоръки, като напримерMLA (Асоциацията по развитие на езика и литературата) или APA (Американската филологическа асоциация).
Писане на числа с думи.Простите числа в английски език следва да се пишат с думи по следния начин:over five dollars,two million pounds.
Числа, съставени от десетици и единици, се пишат с дефис (тире):twenty-two years later,sixty-five flowers.
Изписване на числа с цифри.Правописът на числа с цифри в английската граматика включва цяла поредица от варианти и зависи от контекста на употреба на числата. Ето някои характерни примери:over 90 days,about 10.3 liters,10,5 pounds,Just $39.95.Както се вижда от тези примери, оформлението може да е по различни начини. Ето някои от тях:
Числа в адреси.27 Eighth Street225 East 5 Street
Числа в дни, месеци и години.Дни, месеци и години или накратко - изписването на дати в английски език се оформя по следния начин:June 5, 1981 или 5 June 1981,In 1812,In 1993-1995 или in 1993-95,A.D. 476,The nineties или the 1990’s.
Числа за време.Ако става дума за определено време от денонощието, то изписването е така:10:00 A.M. (a.m.) или ten o’clock in the morning,5:30 P.M. (p.m.) или half-past five in the afternoon.
Идентификационни числа.Elizabeth II,Channel 4,Box 37.
Номерация на глави и страници в книги и пиеси.Chapter 2,Page 221,In act 2, scene 5 или in Act II, Scene v.
Числа в десетични дроби и проценти..08 metric ton,A 3.33 average,17.8% (в научната литература) или 17.8 percent (в обичайния контекст).
Правопис на големи числа.Seven million dollars или $7 million,12,500,000,000 или 12.5 billion.
Числа в делова документация.Ако се занимавате с делови документи, изписването на числа с думи следва да се дублира с цифри, поставени в скоби:The daily profit came up to two hundred fifty (250) dollars.
Числа в юридически документи.The car repair will require $2,480.7.
Употреба на числа в статистиката.Изписването на числа в статистическите отчети трябва да бъде последователно (или само с думи, или само с цифри или едновременно и с думи и с цифри).The vote is 105 in favor and 11 opposed.Five pears, six apples and ten apricots.Но не бива да се използват числа по следния начин:Five pears, six apples and 10 apricots.
Числа в началото на изречението.В граматиката на английски език се счита правилно да се започва изречението само с числа, изписани с думи. Например:Three percent of the apples were broken during transportation.Така не е добре:3% of the apples were broken during transportation
Комбинирано изписване на числа.Допуска се използване и на думи и на цифри при изписване на числа в едно изречение с цел да се направи написаното по-разбираемо. Например:There are 12 90-year-olds living in our town.За да се избегне възможността числата да се прочетат като едно число - 1290, може да се напише така:There are twelve 90-year-olds living in our town.

Това са основните особености и правила при правилата за писане на английски числа ((English Numbers - rules for writing)). Ако има още, ще ги добавяме в коментарите по-долу.