Английски гласен звук "ʌ" (English Vowel "ʌ")

Звук "ʌ".Английският звук "ʌ" е кратка и ненапрегната гласна. При произнасянето на "ʌ" устата е полуотворена, устните са в неутрално положение, езикът е малко отдръпнат от основата на долните зъби. Ако произнасяме българското "а", то езика е доста отдръпнат от зъбите, а устните не са разтегнати. Все пак, донякъде английския звук "ʌ" прилича на българското неударено "а", особено в края на думите, където потъмнява - оса, коса...
- much - много- cup - чаша- buck - самец - елен- pun - игра на думи- some - няколко
А ето сега няколко други примери с английски думи "ʌ"в транскрипция:[ bʌt ] but - но[ kʌm ] come - идвам[ lʌv ] love - любов[ kʌntri ] country - страна[ dʌl ] dull - скучен[ ʌs ] us - нас[ gʌn ] gun - оръдие [ ʌgli ] ugly - грозен[ sʌmə ] summer - лято[ stʌdi ] study - уча се
В писмеността звука "ʌ" се предава чрез следните букви:
- буквата "u", ако след нея следват една или няколко съгласни:just,gun,but,dull,under.- буквата "o" пред m, n, v, th:love,сome,mother,front.
Разлики в произнасянето на звуците "ʌ" и [ a: ].Добре било да направим разликата в произнасянето на краткия, ненапрегнат звук "ʌ" и дългото и напрегнато "a:". Разликата в двата звука "ʌ" и [ a: ] е не само в дължината и краткостта на произнасянето, но и в тяхното качество. При произнасянето на "ʌ" езика лежи в основата на долните зъби, а устните са неутрални. Това е по-преден звук, напомня  "а" в неударена сричка. Докато при произнасянето на "a:" езикът е отдръпнат от зъбите и устните са леко закръглени - с по-гъст тембър, дълбок оттенък и нисък тон.
Ето малко сравнителни примери за упражнение:[ kʌm ] - [ ka:m ] / come - calm / идвам - спокоен[ dʌk ] - [ da:k ] / duck - dark / патка - тъмно[ lʌk ] - [ la:k ] / luck - lark / успех - чучулига[ bʌt ] - [ ba:t ] / but - Bart / но - Барт (име)[ pʌk ] - [ pa:k ] / puck - park / шайба - парк.

Това е възможно най-кратката и съдържателна информация за английски гласен звук[ ? ], съпроводена с доста примери по неговото произнасяне и сравнения.