Английският гласен звук O (English Vowel O)

Гласен звук [o:].Английският звук [o:] е дълъг и се произнася като езика е отдръпнат зъбите и се намира в задната част на устната кухина. Устните са леко закръглени, но не се издават напред. В сравнение с българското "о", английското има по-тъмен оттенък и е дълъг звук. Представете си , че произнасяте думата "ода" с леко закръглени устни и продължителен звук "о". Така ще го докарате до английския звук [o:]. Примери:
wall - стена,Paul - Пол,stall - сергия, ясла,tall - високtalk - говоря.
Звукът [o:] в английски думи:[ ko:l ] call - повиквам,[ ro: ] raw - суров,[ fo:s ] force - сила,[ o:lsou ] also - също,[ ho:n ] horn - рог, клаксон,[ o:lweiz ] always - винаги[ so:lt ] salt - сол,[ o:redi ] already - вече,[ o:tm ] autumn - есен,[ o:də ] order - поръчка.
Писмено изобразяване на звука [o:]:- С буквата "o", ако след нея идва буквата "r":horn, lord;- Със буквосъчетанието "al" + съгласна:call, talk (тук съгласната "l" не се чете);- С буквосъчетанието "au":autumn.но с изключение на aunt [a:nt].- С буквосъчетаниемто "aw":law.
Има разлика при произнасянето на звуците [o] и [o:].Гласните звуци  [o] - [o:] се различават един от друг не само по дължината си, но и по качеството на произнасяне. Звукът [ o: ] има по-тъмен оттенък, като при него устата не се отваря широко, а челюстта на практика не се отпуска. При произнасянето на звука [o] устата трябва да е разтворена на ширина около два пръста, а челюстта е доста ниско отпусната. Грешки в произнасянето на тези звуци, могат да изменят значението на думите. Ето сравнения:[ spot ] - [ spo:t ]    spot - sport    място - спорт[ pot ] - [ po:t ]    pot - port    гърне - пристанище[ not ] - [ no:t ]    not - naught    не - не, лош,[ kot ] - [ ko:t ]    cot - caught    кошара - хващам[ ʃot ] - [ ʃo:t ]    shot - short    истрел - къс[ kod ] - [ ko:d ]    cod - cord    треска - връв[ foks ] - [ fo:ks ]    fox - forks    лисица - вилица.

Това са основните правила за писане, четене и произнасяне на английският гласен звук [o:] (English vowel [o:]), придружени с показателни английски думи, както и с някои изключения в английски език.