Английските десетични дроби (The Decimal Fractions или Decimals In English)

Английските десетични дроби (Decimals).Дроби със знаменател 10, 100, 1000, 10 000 и т. н. е прието да се записват без знаменателя и се наричат десетични дроби - кратни на десет. Например:  3/10  =   0.3;       7/100  =   0.07;2 86/100  =   2.86;25 34/1000  =   25.034.

Части и изписване на десетичните дроби.В началото на числото се изписва цялата част на десетичната дроб (ако дробта е правилна - по-малка от 1, се пише 0), поставя се десетична запетая (в английски език се нарича десетична точка - point или decimal) и след нея се пише числителя (Numerator) на дробната част, който трябва да има толкова цифри, колкото нули има в знаменателя (Denominator).
Десети - с един символ след десетичната запетая (точка - point).0.5 - (zero) point five — пет десети или нула цяло и пет (десети).0.2 - (zero) point two - две десети или нула цяло и две (десети)..2 - point two - нула цяло и две (десети).3.4 - three point four - три цяло и четири десети или три цяло и четири  (десети).
Стотни - с два символа след десетичната точка.2.05 — two point zero five - две цяло и пет стотни или две цяло и нула пет.53.75 - fifty-three point seven five - 53 цяло и 75 стотни.
Хилядни - с три символа след десетичната точка.3.215 - three point two one five - три цяло двеста и петнадесет хилядни.
Някои особености на английските десетични дроби.В английските десетични дроби десетичната част се присъединява към цялата с думите point или decimal:0.6 – Nought (в британския английски) / zero (американския английски) point/decimal six8.2 – eight point/decimal two.Ако цялата част е равна на 0, то тя може и да не се чете.0.75 (.75) – point/decimal seventy five.
И така, да обобщим как се четат английските десетични дроби с няколко показателни примера:0.8 или .8 - point eight (точка осем) или nought point eight (нула точка осем) или о [ou] point eight (нула точка осем).0.006 - point nought nought six или nought point two oes [ouz] six или о [ou] point two oes six.1.02 - one point nought two или one point о [ou] two.4.25 - four point twenty-five или four point two five.
Съществително, което следва след десетична дроб:- ако в дробта няма цели числа (правилна дроб), се поставя в единствено число и пред него се поставя предлога "-of", 0.05 ton - nought point/decimal nought five of a ton.0.5 centimetre - чете се: nought point/decimal five of a centimetre- ако в дробта има цели числа (смесено число - неправилна дроб), се поставя в множествено число и пред него не се поставя предлога "-of".5.2 centimetres - чете се: five point/decimal two centimetres14.65 metres - one four (или fourteen) point/decimal six five (или sixty-five) metres.

При изговаряне на английските десетични дроби (The Decimal Fractions in English), между цялото число и думата point/decimal се прави кратка пауза.